شما می توانید زنی را بدون اینکه با او زندگی کنید دوست داشته باشید و به او عشق بورزید!


عقاید یک دلقک
هاینریش بُل