هوا هر چقدر هم زمستان باشد مهم نیست ،
تو زیر لباس هایت
تابستان داری.

سعید شجاعی