این روزها بهم الهام شده اگر یه ختم قران راه بندازم ، به خیلی چیزها می رسم ...

هر کسی پایه است ، بسم الله ، اگر کسی نباشه ، تنهایی می خونم و برای شما هم دعا می کنم ...

تو ادامه ی مطلب نوشتم چه جزهایی گرفته شده ...  

جزء هایی که جلوشون خالیه هنوز کسی برنداشته ...

جزء اول ............................... هلیا

جزء دوم .............................. آلیو

جزء سوم ............................ یلدا

جزء چهارم ........................... سیندخت

جزء پنجم ............................ نگار

جزء ششم .......................... نگار

جزء هفتم ............................ نگار

جزء هشتم .......................... مامان هلیا

جزء نهم .............................. نقطه

جزء دهم .............................نقطه

جزء یازدهم ..........................نقطه

جزء دوازدهم ........................ تینا

جزء سیزدهم ....................... تینا

جزء چهاردهم ......................هلیا

جزء پانزدهم ........................ شوکا

جزء شانزدهم ...................... صبا

جزء هفدهم ........................ صبا

جزء هجدهم ........................ صبا

جزء نوزدهم ......................... سیندخت

جزء بیستم .......................... سیندخت

جزء بیست و یکم .................. افسانه

جزء بیست و دوم .................. خانم ژوکر

جزء بیست و سوم ................ قاصدک

جزء بیست و چهارم ............... قله نشین

جزء بیست و پنجم ................ عینکی

جزء بیست و ششم .............. عینکی

جزء بیست و هفتم ................ هانی

جزء بیست و هشتم .............. هانی

جزء بیست و نهم ..................آیدا

جزء سی ام .........................یک سین