حالمان بد نیست غم کم می خوریم .

کم که نه هر روز کم کم می خوریم

...

داریم به خرداد نزدیک می شم . پارسال پر از امید بودم و امسال پر از نفرت و ترس . من می ترسم . من دیگه حسی ندارم ...