اون دوستم رو یادتونه که نامزدش مریض بود ؟

گفت دیگه نمی خواد براش دعا کنیم ...

نامزدش سه روز پیش رفت ! گریهگریه