هیچ وقت به اندازه ی این روزها نیاز به دعا نداشتم ...

تو رو خدا دستتونو بگیرین بالا و برای ژوکر دعا کنید ...

مسئله ی مرگ و زندگیه که افتاده دست بنده ی خدا ...

خدایا ... منو حواله دادی به بنده ات ؟

توکلم به توئه ...