سابینا زن بودن را حالت و وضعی می داند که خود انتخاب نکرده است و می گوید چیزی را که نتیجه یک "انتخاب" نیست نمی توان شایستگی یا ناکامی تلقی کرد. او معتقد است در برابر چنین وضعی تحمیلی باید رفتار درستی پیش گرفت. به نظرش عصیان در برابر این واقعیت که زن زاده شده است، به اندازه افتخار به زن بودن، ابلهانه است.

میلان کوندرا / بار هستی / صفحه 115 / ترجمه دکتر پرویز همایون پور


/ 1 نظر / 17 بازدید
شادی

خیلی این کتابو دوست دارم[قلب]