صد و نود و شش

بارون درخت نشین – ایتالوکالوینو – مهدی سحابی - صفحه 181 – موسسه انتشارات نگاه

هر تب و تابی  از نیاز ژرف تری خبر می دهد که برآورده نشده است ، نشانه ی کمبودی است. نیاز کوزیمو به داستان گویی نیز نشان می داد که او چیز دیگری را جستجو می کند، هنوز عشق را نمی شناخت، بی شناخت عشق، تجربه های دیگر به چه کار می آید ؟ بدون شناخت مزه ی زندگی ، به خطر انداختن آن چه سودی دارد؟

/ 0 نظر / 11 بازدید