صد و چهل و نه

داریم از مجلس ختم مادر بزرگ دوستم برمی گردیم . مامان رو هم مجبور کردم با من بیاد، چون دوست خیلی صمیمیمه . مامان با وجود پا دردش ، بدون گلایه دنبالم میاد ، دستمو محکم می گیره که عصا دستش نگیره تا یه وقت من شرمنده اش نشم . توی تاکسی جلو می شونمش که جای بیشتری داشته باشه ، خودم عقب می شینم و آلبوم " سال خون " گوش می دم و با خودم فکر می کنم یه نامه بدم به شین نون ، بخوام از بعضی از آدمایی که دیده نشدن ، بخونه . می رسیم نزدیک خونه ، سردمه . پالتو نپوشیدم . مامان می گه : بریم این دوشنبه بازاری که نزدیک خونه است ؟ می دونم پاش درد می کنه ، ولی مث همه ی زنها عاشق خرید کردنه ، می گم : بریم . توی راه به خودم قول می دم عصبانی نشم ، غر نزنم ، مث یه دختر خوب دنبالش راه بیفتم که یه بار تو زندگیش فکر کنه دختر داره . می خواد برای آشپزخونه دمپایی بخره ، هر چی نشونش می دم ، می گه : اینا تو پای " کاف " می ره ؟ " کاف " داداش بزرگمه . می خوام بگم که خیلی هم " کاف " میاد تو آشپزخونه که تو می خوای دمپایی اندازه اش بخری ، ولی یاد قولم می افتم و نمی گم . مامان جلو هر دستفروش وایمی سه و نگاه می کنه و چیزی نمی خوره . سردمه . می دونم پای خودش هم وقتی رو این سنگ ها راه می ره ، درد می گیره ، می گم : مامی من سردمه . اگر چیزی می خری ، وایسا ، همین طوری الکی واینسا . سرعتشو بیشتر می کنه . می ره جو بخوره و رشته سوپی . جو فروش می گه : جو پرک میخوای ؟ مامان می گه : آره ... یارو داره می کشه که مامان می گه : نه از اون یکی ها . طرف می گه : خانم اینا بلغوره ، بلغور !!!! مامان می گه : همون . طرف داره جوی پرک شده رو انگار که محموله ی طلا خالی می کنه ، با دقت برمی گردونه سرجاش . یه دختر، شاید هم زن ، کنار مامان وایساده ، می پرس : اینا رو چطوری درست می کنین ؟ مامان می گه : اول اینو با یه کم روغن بریزین ته قابلمه ... من مشغول جدا کردن رشته ی سوپی ام ، فقط جمله ی آخر مامانو می شنوم که می گه : فقط خیلی با قاشق بهش نزنین چون وا می ره ... دستشو می گیرم و دور دوشنبه بازار می چرخیم . باری خودش یه لباس توخونه ای می خره . من قرمزشو می پسندم ، می گه ، خیلی قرمزه . یکی دیگه با گلای ریز بنفشه ، می گه کلفتیه !!! آخرشم اونی که خودش می خواد می خره . برمی گردیم خونه . بهش می گم : مرسی باهام اومدی . اونم می گه : مرسی از تو که باهام اومدی ...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید