رفتن هم حرف عجیبی ‌است،
شبیه اشتباه آمدن!

گفت بــرمی گردم
و رفت
و همه‌ پل‌های پشت سرش را ویــران کرد!

همه می‌دانستند دیگر باز نمی ‌گردد؛
اما بازگشت
بی هیچ پلی در راه!

او مسیر مخفی یادها را می‌دانســت...


/ 0 نظر / 20 بازدید