پیرو پست دویست و شصت و پنج، من از زبان آلبرکامو!

از جهان کناره گرفته ام. نه به این دلیل که دشمنانی داشتم، بلکه به این دلیل که دوستانی داشتم. نه به این دلیل که با من بد تا می کردند، چنان که مرسوم است، بلکه به این دلیل که مرا بهتر از آنی که هستم می پنداشتند. من دروغی بودم که نمی توانستم تابش بیاورم

آلبر کامو

/ 1 نظر / 17 بازدید
m

[ناراحت]