گفت خیلی میترسم، گفتم چرا ؟ گفت چون از ته دل خوشحالم،
این جور خوشحالی ترسناک است…پرسیدم آخر چرا

و او جواب داد وقتی آدم این جور خوشحال باشد سرنوشت آماده است
چیزی را از آدم بگیرد!

بادبادک باز
خالد حسینی

/ 2 نظر / 30 بازدید
حرف های بی مخاطب

[لبخند]

آنی

سلام خوبی؟ دوباره می نویسی؟ منم خوبم[قلب]