دختران شهر
به روستا فکر می کنند
دختران روستا
در آرزوی شهر می میرند
مردان کوچک
به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند
مردان بزرگ
در آرزوی آرامش مردان کوچک
می میرند
کدام پل
در کجای جهان
شکسته است
که هیچ کس به خانه اش نمی رسد!


گروس عبدالملکیان

/ 2 نظر / 14 بازدید
جما

پل صداقت و روراستی...همین که با خودت و دیگران روراست باشی و بپذیریش