هرگز کسی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخواست ، که من به زندگی نشستم ...

شاملو

/ 3 نظر / 13 بازدید

http://www.audiobook.blogfa.com/ کتاب صوتی می خواستی!

نیگولی

دلم تنگت شده واستس ژوکری[ناراحت][ماچ]

نیگولی

چرا این قد غلط نوشتم؟ دلم تنگ شده واست ژوکری