وَختی دِل خَراب اِتَه
فِکر اَکُنی عَذاب اِتَه
غُصِّه ی بی حِساب اِتَه
بی کُشتِه خو شِتاب اِتَه

ول بُکُ غُصَّه و غَمِت
کَم بُکُ آه و ماتَمِت
یَه حَرفِ تازه گیر بیار
گرم صَفا بُکُ دَمِت

حِسُّ هَمَه ش کِه غم نَهَن
روزُنِ خاش کِه کم نَهَن
یارُنِ خُب زیاد اِتَه
باشتا کِه پیشِت اَم نَهَن

بارُن اَتا بَهار اَبوت
هَر خافتِه ای بیدار اَبوت
جَوُنی سَر اَز خاک اَسِیت
رو اَسب خو سوار اَبوت

عشق قدیمُنِت خُوَه
عَکس یَه رویا رو هُوَه
لُقمِه ی گَپتِر اَز لُوَه
گِفتِن آهو وا دُوَه

اَز دَستِ خُوت فرار بُکُ
رو وا جَمال یار بُکُ
هَر جا کِه عِشق حُضور ایشه
مِیل هَمُ دیار بُکُ

/ 1 نظر / 15 بازدید